Cross Reference Up

Alagöz, A and Ay, M (2001). Muhasebe denetiminde Benford kanunu temelli dijital analiz [Benford's law-based digital analysis in auditing]. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 4, pp. 59-76. TUR

This work is cited by the following items of the Benford Online Bibliography:

Note that this list may be incomplete, and is currently being updated. Please check again at a later date.


Dündar, U (2014). Kamu Mali Denetiminde İstatistiksel Bir Yaklaşım: Benford Yasası [An Analytical Test for Public Auditing: Benford’s Law] . Proceedings of 29. Türkiye Maliye Sempozyumu- Sakarya Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, 16-20 Mayıs 2014 – Antalya, pp. 133-144. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
İlkdoğan, S (2020). İç denetimin hileye yaklaşımında Benford Kanunu’nun uygulanması [Application of Benford's Law in internal audit's approach to fraud]. Masters Thesis, Balikesir University Institute of Social Sciences, Balikesir. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Kıvraklar, K and Demirci, M (2019). Benford Yasası’nın Mali Denetim Alanında Kullanımı Üzerine Bir Uygulama [An Application On The Use Of Benford Law In The Field Of Financial Inspection]. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12(2), pp. 289-316. DOI:10.29067/muvu.340793. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Kaşikci, B and Dalgar, H (2021). Muhasebe hi̇leleri̇ni̇n ortaya çikarilmasinda benford yasasi’nin kullanilmasina yöneli̇k bi̇r uygulama [An application on Benford’s Law usage for revealing accounting frauds] . Süleyman Demirel University Visionary Journal 12(32), pp. 1196-1211. ISSN/ISBN:1308-9552. DOI:10.21076/vizyoner.872157. View Complete Reference Online information Works that this work references No Bibliography works reference this work
Köse, E and Özdemir, M (2019). Muhasebe Denetiminde Benford Kanunu ve Ölçekten Bağımsızlık Yönteminin Test Edilmesi [Testing of Benford's Law and Non-Scale Method in Auditing]. Kırklareli University Journal of Social Sciences 3(3), pp. 271-287. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Öncü, MA, Yücel, R and Özevin, O (2018). Benford Analizi Ġle Muhasebe Denetimi: Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Uygulama [Auditing with Benford Analysis: An Application on Public Hospitals]. Muhasebe ve Finansman Dergisi 80, pp.1-22. DOI:10.25095/mufad.465721. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Özçelik, H and Bayrakçıoğlu, S (2016). Hileli Finansal Raporlama Tespitinde Benford Yasası: Perakende Sektöründe Bir Uygulama [Benford's Law in Detecting Fraudulent Financial Reporting: An Application in the Retail Industry]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, CĠEP Özel Sayısı, pp. 128-139. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Samancı, TH (2014). Denetimde Benford yaklaşımı [Benford approach in the auditing]. Master Thesis, Atatürk University Social Sciences Institute, Erzurum. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Yanik, R and Samanci, TH (2013). Benford Kanunu ve Muhasebe Verilerinde Uygulanmasına Ait Kamu Sektöründe Bir Uygulama [Benford’s Law and a Practical Implementation in Public Sector About its Application to Accounting Data]. Journal of Graduate School of Social Sciences, Vol. 17 Issue 1, pp. 335-348. ISSN/ISBN:1304-4990. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Yildiz, MS (2018). Benford Yasasının Veri Doğruluğunun Değerlendirilmesi Amaçlı Kullanımı: Hastane Verileri İçin Bir Uygulama [Use of Benford's Law to Evaluate Data Accuracy: An Application for Hospital Data]. Yönetim ve Ekonomi 25(3), pp. 849-861. DOI:10.18657/yonveek.336919. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Yücel, R and Özevin, O (2016). The Application Of Benford Analysis On Balance Sheet Items Of Companies Traded In Bist. Papers On Social Science 2016, pp. 83-97. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references No Bibliography works reference this work